Algemene voorwaarden Taalplein Mariteam


Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden


1.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Taalplein Mariteam en op alle door Taalplein
Mariteam gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor
zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.


1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Taalplein Mariteam, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst


2.1 Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor één maand. Alle prijsopgaven en
offertes worden gedaan inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever
van de offerte van Taalplein Mariteam of – indien geen offerte is uitgebracht – door
schriftelijke bevestiging van Taalplein Mariteam van een door de opdrachtgever verstrekte
opdracht.


2.3 Taalplein Mariteam mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht
aan Taalplein Mariteam heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft
gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam
en adres van deze derde tegelijkertijd aan Taalplein Mariteam zijn verstrekt.


Artikel 3 Inschrijvingsvoorwaarden taaltrainingen


3.1 Lessen moeten minimaal twee werkdagen (ofwel 48 uur) van tevoren worden afgezegd,
anders worden ze in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen, dient de gehele
cursus te zijn afgerond binnen maximaal twee jaar.


3.2 Tenzij anders is overeengekomen, wordt de factuur voor het cursusgeld periodiek op
basis van het aantal gevolgde lessen verzonden.


Artikel 4 Wijziging, intrekking van opdrachten


4.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders
dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Taalplein Mariteam gerechtigd de termijn
en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.


4.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het
reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van
een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.


4.3 Indien Taalplein Mariteam voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en
deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van
50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.


Artikel 5 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding


5.1 Taalplein Mariteam is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een
goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.


5.2 Taalplein Mariteam zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt
vertrouwelijk behandelen. Taalplein Mariteam zal haar medewerkers tot geheimhouding
verplichten. Taalplein Mariteam is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de
geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending
niet te hebben kunnen verhinderen.


5.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Taalplein Mariteam het recht
een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar
verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van
de opdracht. Taalplein Mariteam zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.


5.4 Taalplein Mariteam staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan
Taalplein Mariteam verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard dan ook, indien Taalplein Mariteam is uitgegaan van de door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw
verstrekt.


Artikel 6 Intellectueel eigendom


6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Taalplein
Mariteam het auteursrecht op door Taalplein Mariteam ontwikkelde cursusmateriaal.


6.2 De opdrachtgever vrijwaart Taalplein Mariteam tegen aanspraken van derden wegens
beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele
eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 7 Ontbinding


7.1 Taalplein Mariteam is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet,
alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de
opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan
alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.


Artikel 8 Reclames en geschillen


8.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te
maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Taalplein
Mariteam te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichting.
8.2 Indien de klacht gegrond is, zal Taalplein Mariteam het geleverde binnen redelijke tijd
verbeteren of vervangen dan wel, indien Taalplein Mariteam redelijkerwijs niet aan het
verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.


8.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het
geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft
doorgeleverd.


Artikel 9 Termijn en tijdstip van levering


9.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Taalplein Mariteam is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt
dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te
stellen.


9.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien
op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige
ontbinding van de overeenkomst. Taalplein Mariteam is in dat geval niet gehouden tot enige
schadevergoeding.


Artikel 10 Honorarium en betaling


10.1 Facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan in
de valuta waarin de factuur is gesteld. Na verstrijken van de termijn van veertien dagen is de
opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de
opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum
van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.


10.2 Alle kosten die Taalplein Mariteam moet maken om het haar toekomende te innen,
komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10%, met een
minimum van € 125,- van het te vorderen bedrag.


Artikel 11 Aansprakelijkheid: vrijwaring


11.1 Taalplein Mariteam is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en
aantoonbare gevolg is van een aan Taalplein Mariteam toerekenbare tekortkoming.
Taalplein Mariteam is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals
bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval
beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. Btw van de desbetreffende
opdracht.


Artikel 12 Overmacht


12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Taalplein Mariteam geen invloed kan
uitoefenen, maar waardoor Taalplein Mariteam niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval,
ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en
transportbelemmeringen.


12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Taalplein Mariteam opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Taalplein
Mariteam niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat. Indien de opdrachtgever
consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingsbevoegdheid slechts voor zover deze
bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.


12.3 Indien Taalplein Mariteam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
Taalplein Mariteam gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.


Artikel 13 Toepasselijk recht


13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Taalplein Mariteam is
Nederlands recht van toepassing.


13.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van
de bevoegde Nederlandse rechter.
Taalplein Mariteam is onder nummer 84810742 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.